Read More >>

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศได้เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับและส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานของ สทอภ. ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการประกาศเจตนารมณ์การยกระดับศักยภาพของ อุตสาหกรรม GNSS ในประเทศและสร้าง GNSS Eco-System ในอุตสาหกรรมระดับอาเซียน จิสด้า จึงกำหนดจัดงาน Thailand Space Week 2019 ระหว่างวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นหนึ่งในกลไกที่ส่งต่อคุณค่าเปิดโอกาสให้เสริมสร้างความสามารถของคนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นเวทีในระดับสากลที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศและอาเซียน เข้าถึงเทคโนโลยีด้าน S&GI กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย

 1. GEOINFOTECH
 2. 11th Multi GNSS Asia Conference
 3. Aerospace Industry Forum
 4. Space Youth Forum
 5. Solution Session
Geo – informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) (GISTDA) under the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation is responsible for driving the application of space technology and geo-informatics for national development, recognizing the importance of upgrading and promoting the image and credibility of GISTDA operations at the regional and international level, as well as proclaiming the intention to enhance the potential of the GNSS industry in the country and to create the GNSS Eco-System in the ASEAN industry. Therefore GISTDA is organizing Thailand Space Week 2019 between 27 - 29 August 2019 at Impact Muang Thong Thani, Bangkok To be one of the mechanisms that deliver value, providing opportunities for enhancing the ability of Thai people to be ready to use space technology for maximum benefit It is also an international platform that provides opportunities for people in the country and ASEAN. Access to S&GI technology. Such activities include
 1. GEOINFOTECH
 2. 11th Multi GNSS Asia Conference
 3. Aerospace Industry Forum
 4. Space Youth Forum
 5. Solution Session

Thailand Space Week 2019
Title Thailand Space Week 2019
Date August 27(Tue)-29(Thu), 2019
Venue IMPACT Muang Thong Thani
Hosted by
Theme Space for Sustainable Society - S³

Thailand Space Week Schedule

เวลา รายการ
MULTI GNSS ASIA GEOINFOTECH AEROSPACE INDUSTRY FORUM SPACE YOUTH FORUM
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2019
08:00-09:00 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ณ บริเวณด้านหน้าห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2
09:00-09:30 พิธีเปิดงาน Thailand Space Week 2019
โดย พณฯ ท่านรองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2
09:30-10:15 บรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) : ____________________________ Theme: ASEAN Connectivity for Sustainable Society
โดย ____________________________
ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2
10:15-10:30 ลงนามความร่วมมือ (MOU) Thailand Space Week "Space for Sustainable Society"
AeroSpace Valley (Airbus), GIS for Aviation (Airasia), Aerospace Training Center (Senior Aerospace), Space EdgeLab, KUBOTA, USSRC, Muspace,
ศูนย์ภูมิภาคฯ 7 แห่ง, บริษัท พิเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2
10:30-10:45 พักรับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการ
10:45-11:45 เสวนา (1) : เรื่อง......
ผู้ดำเนินรายการ :
ผู้ร่วมเสวนา :
ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2
11:45-12:15 พิธีเปิด 11th Multi Global Navigation Sattelite System (GNSS)
Asia Conference
ณ ห้อง Sapphire 101-104 ชั้น 1
การนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Solution Session)
ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom ชั้น 2
12:15-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.40 GNSS System Provider Update Session
ณ ห้อง Sapphire 101-103 ชั้น 1
MGA Young Professional Session
ณ ห้อง Sapphire 104 ชั้น 1
นำเสนอบทความ
(Paper Session)
ณ ห้อง Sapphire 105 ชั้น 1
สัมมนา : เส้นทางสายอาชีพ
โดย สมาคม สสสท. ศูนย์ภูมิภาคฯ
ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2
AIP Policy Debate
(English)
ณ ห้อง Sapphire 111 ชั้น 1
CEO forum with Airbus
ณ ห้อง Sapphire 202 ชั้น 2
ประกวดยุวฑูต Space Inspirium
(Space Brand Ambassador)
ณ ห้อง Sapphire 107 ชั้น 1
14:40-15:00 พักรับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการ
15.00-16.30 Early Warning: Disaster Prevention and Mitigation Using GNSS
ณ ห้อง Sapphire 101-103 ชั้น 1
MGA Young Professional Session
ณ ห้อง Sapphire 104 ชั้น 1
นำเสนอบทความ
(Paper Session)
ณ ห้อง Sapphire 105 ชั้น 1
สัมมนา : เส้นทางสายอาชีพ
โดย สมาคม สสสท. ศูนย์ภูมิภาคฯ
ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2
AIP Policy Debate
(English)
ณ ห้อง Sapphire 111 ชั้น 1
Aerospace Policy Forum
ณ ห้อง Sapphire 202 ชั้น 2
ประกวดยุวฑูต Space Inspirium
(Space Brand Ambassador)
ณ ห้อง Sapphire 107 ชั้น 1
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2019
09:00-10:30 Japan - Thailand Special Session
ณ ห้อง Sapphire 101-103 ชั้น 1
MGA Young Professional Session
ณ ห้อง Sapphire 104 ชั้น 1
นำเสนอบทความ
(Paper Session)
ณ ห้อง Sapphire 105-107 ชั้น 1
Sirindhorn Center for Geo-informatics (SCGI)
Master Program Workshop
ณ ห้อง Sapphire 111 ชั้น 1
ประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application
(UAV Startup)
ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2
ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
Geo-informatics Media Contest
ณ ห้อง Sapphire 202 ชั้น 2
10:30-10:45 พักรับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการ
10:45-12:00 Multi GNSS Industrial Development and Application Session
ณ ห้อง Sapphire 101-103 ชั้น 1
MGA Young Professional Session
ณ ห้อง Sapphire 104 ชั้น 1
นำเสนอบทความ
(Paper Session)
ณ ห้อง Sapphire 105-107 ชั้น 1
Sirindhorn Center for Geo-informatics (SCGI)
Master Program Workshop
ณ ห้อง Sapphire 111 ชั้น 1
ประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application
(UAV Startup)
ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2
ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
Geo-informatics Media Contest
ณ ห้อง Sapphire 202 ชั้น 2
12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:40 Multi GNSS Industrial Development and Application Session
ณ ห้อง Sapphire 101-103 ชั้น 1
MGA Young Professional Session
ณ ห้อง Sapphire 104 ชั้น 1
นำเสนอบทความ
(Paper Session)
ณ ห้อง Sapphire 105-107 ชั้น 1
แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ ปี 2561-2580
ณ ห้อง Sapphire 111 ชั้น 1
ประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application
(UAV Startup)
ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2
ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
Geo-informatics Media Contest
ณ ห้อง Sapphire 202 ชั้น 2
14:40-15:00 พักรับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการ
15:00-16:30 Latest Trends in Multi GNSS Research and Development Session
ณ ห้อง Sapphire 101-103 ชั้น 1
MGA Young Professional Session
ณ ห้อง Sapphire 104 ชั้น 1
นำเสนอบทความ
(Paper Session)
ณ ห้อง Sapphire 105-107 ชั้น 1
แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ ปี 2561-2580
ณ ห้อง Sapphire 111 ชั้น 1
ประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application
(UAV Startup)
ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2
ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562
Geo-informatics Media Contest
ณ ห้อง Sapphire 202 ชั้น 2
วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2019
09:00-10:30 Latest Trends in Multi GNSS Research and Development Session
ณ ห้อง Sapphire 101-103 ชั้น 1
GNSS ASEAN Round Table
ณ ห้อง Sapphire 104 ชั้น 1
นำเสนอบทความ
(Paper Session)
ณ ห้อง Sapphire 106-107 ชั้น 1
CEO Aviation Forum
ณ ห้อง Sapphire 105 ชั้น 1
สัมมนา
"Spaceth.co Ignition Sequence Start"
ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2
ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน
(APRSAF-26 Poster Contest)
ณ ห้อง Sapphire 202 ชั้น 2
10:30-10:45 พักรับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการ
10:45-12:00 Young Researcher Presentations
ณ ห้อง Sapphire 101-103 ชั้น 1
GNSS ASEAN Round Table
ณ ห้อง Sapphire 104 ชั้น 1
นำเสนอบทความ
(Paper Session)
ณ ห้อง Sapphire 105-107 ชั้น 1
Small SAT Forum
ณ ห้อง Sapphire 105 ชั้น 1
สัมมนา
"National Space Exploration"
ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2
ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน
(APRSAF-26 Poster Contest)
ณ ห้อง Sapphire 202 ชั้น 2
12:00-13:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:40 11th Multi GNSS Asia Closing
ณ ห้อง Sapphire 101-103 ชั้น 1
สัมมนา : การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก
(Space and Climate Change)
ณ ห้อง Sapphire 107 ชั้น 1
ประชุมสามัญสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกล และสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
ณ ห้อง Sapphire 104 ชั้น 1
Dual Used Forum
ณ ห้อง Sapphire 105 ชั้น 1
สัมมนา "Thailand Aerospace Research and Development"
ณ ห้อง Sapphire 111 ชั้น 1
แข่งขันเปิดรับไอเดียข้อเสนองานวิจัยการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง
ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2
สัมมนา : สมาคมเยาวชนด้านอวกาศแห่งประเทศไทย
ณ ห้อง Sapphire 106 ชั้น 1
ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน (APRSAF-26 Poster Contest)
ณ ห้อง Sapphire 202 ชั้น 2
14:40-15:00 พักรับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการ
15:00-16:30
สัมมนา : การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก
(Space and Climate Change
ณ ห้อง Sapphire 107 ชั้น 1
ประชุมสามัญสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกล และสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
ณ ห้อง Sapphire 104 ชั้น 1
Dual Used Forum
ณ ห้อง Sapphire 105 ชั้น 1
สัมมนา "Thailand Aerospace Research and Development"
ณ ห้อง Sapphire 111 ชั้น 1
แข่งขันเปิดรับไอเดียข้อเสนองานวิจัยการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง
ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2
สัมมนา : สมาคมเยาวชนด้านอวกาศแห่งประเทศไทย
ณ ห้อง Sapphire 106 ชั้น 1
ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน (APRSAF-26 Poster Contest)
ณ ห้อง Sapphire 202 ชั้น 2


Thailand Space Week Program

Date Time Venue Name Theme Content / Detail Speakers Participants
Aug 27 (TUE)

Pillars : MULTI GNSS ASIA

13.00-14.40 ณ ห้อง Sapphire 101-103 ชั้น 1 GNSS System Providers Update Seesion การนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดของค่ายผู้ให้บริการระบบนำทางด้วยดาวเทียม (GNSS) ในระดับนานาชาติ
 • GPS
 • Galileo
 • QZSS
 • Beidou
 • IRNSS
 • GLONASS / SDCM
 • เสนอเทคโนโลยี และบริการ โดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากประเทศเจ้าของผู้ให้บริการ GNSS ทั้งจากสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน อินเดียรัสเซีย เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือ Platform เป็นครั้งแรก เช่น Reciever, tracking device เป็นต้น (tentative) ผู้บรรยายจากหน่วยงาน
 • Space Agencies
 • GNSS.Asia
 • Eu Commission
 • China Satellite Navigation Office
 • หน่วยงานภาครัฐ เอกชนผู้ประกอบการภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี GNSS ประมาณ 300 คน
  15.00-16.00 ณ ห้อง Sapphire 101-103 ชั้น 1 Early Warning: Disaster Prevention and Mitigation Using GNSS การนำเสนอ เทคโนโลยีล่าสุดในการแจ้งเตือนภัยภิบัติ โดยใช้เทคโนโลยี GNSS นำเสนอเทคโนโลยี ตั้งแต่การวางโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า GNSS Augmentation การบริหารจัดการ อพยพ และการบรรเทาสารธาณะภัย โดยผู้แทน จากสถานที่จริงเช่น (Real Use Case) บริเวรชายฝั่งเสี่ยงต่อคลื่นซึนามึ (tentative)ผู้บรรยายจากหน่วยงาน Emergency Agency ต่าง ๆ เช่นออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชนผู้ประกอบการภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี GNSS ประมาณ 300 คน
  13.00-14.40 & 15.00-16.30 ณ ห้อง Sapphire 104 ชั้น 1 MGA Young Professional Session การนำเสนอบทความทางวิชาการจากเยาวชนนานาชาติ การนำเสนอบทความทางวิชาการจากเยาวชนนานาชาติ แนวทางการใช้นวัตกรรม GNSS Cabinet Office Japan เยาวชน และผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ประมาณ 30 คน

  Pillars : Geo-Infotech

  13.00-14.40 & 15.00-16.30 ณ ห้อง Sapphire 105 ชั้น 1 นำเสนอบทความ(Paper Session) นำเสนอบทความ แบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ
 • Geo-Informatics for Natural Resources and Management
 • Geo-Informatics for Disaster and Risk Management
 • Web Base Service/ Web Basic GIS/ SDI/Map Service
 • Innovative Applications
 • New Generation Sensors and Applications (Hyperspectral Sensing, UAV, LiDAR)
 • Data Processing (DEM, 3D Generation, Change Detection,Automatic Feature Extraction, Automatic Classification)
 • GNSS and Location Based Service
 • ผู้นำเสนอบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
  13.00-14.40 & 15.00-16.30 ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2 สัมมนา : เส้นทางสายอาชีพ โดย สมาคม สสสท. ศูนย์ภูมิภาคฯ ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เส้นทางสู่สายอาชีพในงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ" อาทิเช่น ผู้แทนจากกพ. สกอ. สภาวิชาชีพ สมาคมสำรวจฯ สมาคมภูมิศาสตร์ฯ อาจารย์มหาวิทยาลัย และนักวิชาการ เป็นต้น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจในสายอาชีพ S&GI
  13.00-14.40 & 15.00-16.30 ณ ห้อง Sapphire 111 ชั้น 1 AIP Policy Debate (English) เกริ่นนำด้วยเรื่องของการเมือง การเลือกผู้มาทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ ในปัจจุบันผู้ทำหน้าที่เหล่านี้มี นโยบายและกลยุทธ์ของชาติอะไรที่จะช่วยบริหารประเทศ สถานการ์การดำเนินนโยบายในปัจจุบันสามารถสร้างความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ ตามด้วยอภิปรายถึงการให้ผู้กำหนดนโยบายทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ด้วยการทำงานร่วมกันผ่านการใช้เครื่องมือและเทคนิคใหม่ๆที่มาจาก เทคโนโลยี นวัตกรรม และข้อมูล เพื่อการมองไปข้างหน้า (Foresight) ในการคาดการณ์อนาคตเพื่อให้ประเทศไทยมีนโยบายรองรับในระยะ 5-10 ปี ข้างหน้า และการเจาะลึกนโยบายต่างๆ (Insight) เพื่อกำหนดนโยบายสำหรับประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ในวันข้างหน้า เช่น ความเหลื่อมล้ำ การกำหนดนโยบายสาธารณะ รูปแบบการดำเนินกิจกรรมเป็นในรูปแบบการบรรยายและการเสวนา ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยี นวัตกรรม และนโยบายสาธารณะ อาทิ คุณบัณฑูร เศรษฐศิโรจน์ กรรมการปฎิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.), ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ นักวิจัยผู้พัฒนาระบบแผนที่คนจน และ ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ นักวิจัย GISTDA เชิญกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการให้เป็นพันธมิตรทางด้านการพัฒนา AIP ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่การดำเนินงานของ GISTDA และสื่อมวลชน มาเข้าร่วมเพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็น

  Pillars : Aerospace Industry Forum

  13.00-14.40 ณ ห้อง Sapphire 202 ชั้น 2 CEO forum with Airbus การส่งเสริมด้าน Space Economy Airbus Vision for Aerospace development in the Region and Thailand Role - Business opportunity and Investment 1.Aerospace 2.Satellite 3.MRO/Aviation 4.Dual Use - Thailand is a focal point of Airbus investment in South East Asia - Opportunity of Thai entrepreneur to Global Supply Chain -From satellite data and application for life sustainability - ผู้แทนจาก AIRBUS (พรเทพ) - ผู้แทนจาก กต?? (พรเทพ) - ผู้แทนจาก กค (จตุรงค์)
  15.00-16.30 ณ ห้อง Sapphire 202 ชั้น 2 Aerospace Policy Forum การส่งเสริมให้เกิดนโยบาย มาตรการ หรือระเบียบที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศ การเสวนาในมุมมองทิศทางต่างๆ เพื่อการส่งเสริมให้เกิดนโยบาย มาตรการ หรือระเบียบที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอวกาศ เช่น ในมุมมองของ EECa, CAAT, AOT, AEROTHAI, BOI, NBTC, EECd, EECi, MFO หรือ FAO เป็นต้น ผู้แทนจากหน่วยงานที่ควบคุมหรือกำหนดนโยบาย 3-4 ท่าน

  Pillars : Space Youth Forum

  13.00-14.40 & 15.00-16.30 ณ ห้อง Sapphire 107 ชั้น 1 ประกวดยุวฑูต Space Inspirium (Space Brand Ambassador) แข่งขันตัวแทน Brand Ambassador ของ Space Inspirium รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันตัวแทน Brand Ambassador ของ Space Inspirium รอบชิงชนะเลิศ นักเรียน/เยาวชน ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 150 คน
  Aug 28 (WED)

  Pillars : MULTI GNSS ASIA

  09.00-10.30 & 10.45-12.00 & 13.00-14.40 & 15.00-16.30 ณ ห้อง Sapphire 104 ชั้น 1 MGA Young Professional Session การนำเสนอบทความทางวิชาการจากเยาวชนนานาชาติ การนำเสนอบทความทางวิชาการจากเยาวชนนานาชาติ แนวทางการใช้นวัตกรรม GNSS Cabinet Office Japan เยาวชน และผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ประมาณ 30 คน
  10.45-12.00 & 13.00-14.40 ณ ห้อง Sapphire 101-103 ชั้น 1 Multi GNSS Industrial Development and Application Session การนำเสนอเทคโนโลยี พร้อมการประยุกต์ใช้งาน GNSS เชิงนวัตกรรม ในอุตสาหกรรมอื่นๆ จากค่ายผู้ให้บริการ และ ผู้ใช้บริการ GNSS การนำเสนอเทคโนโลยี GNSS ละการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การเกษตร การขนส่งระบบราง การก่อสร้าง Mega Project SmartCity การนำเสนอการระบุตำแห่งด้วยความแม่นยำในระดับเซ็นติเมตร (CLAS) การพัฒนาตัวรับสัญญาณ ให้มีความแม่นยำ และ compatibility (Multi GNSS Receiver) การสาธิตการใช้งานจริง (Case Study) Cabinet Office Japan, Japanese University และผู้แทนนานาชาติจากบริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนผู้ประกอบการภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี GNSS ประมาณ 300 คน
  15.00-16.30 ณ ห้อง Sapphire 101-103 ชั้น 1 Latest Trends in Multi GNSS Research and Development Session การนำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมต้นแบบ การนำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมต้นแบบ เช่น
 • GNSS RTK ราคาถูก และพกพาง่าย
 • GNSS data บนโทรศัพท์มือถือ
 • การแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนของสัญญาณ GNSS โดยวิธี Multi-Path
 • GNSS Time Comparisons
 • การพัฒนาและลดต้นทุนการใช้ GNSS ในอุตสาหกรรม
 • Cabinet Office Japan, Japanese University และผู้แทนนานาชาติจากบริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนผู้ประกอบการภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี GNSS ประมาณ 300 คน

  Pillars : Geo-Infotech

  09.00-10.30 & 10.45-12.00 & 13.00-14.40 & 15.00-16.30 ณ ห้อง Sapphire 105-107 ชั้น 1 นำเสนอบทความ(Paper Session) นำเสนอบทความ แบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ
 • Geo-Informatics for Natural Resources and Management
 • Geo-Informatics for Disaster and Risk Management
 • Web Base Service/ Web Basic GIS/ SDI/Map Service
 • Innovative Applications
 • New Generation Sensors and Applications (Hyperspectral Sensing, UAV, LiDAR)
 • Data Processing (DEM, 3D Generation, Change Detection,Automatic Feature Extraction, Automatic Classification)
 • GNSS and Location Based Service
 • ผู้นำเสนอบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
  09.00-10.30 & 10.45-12.00 ณ ห้อง Sapphire 111 ชั้น 1 Sirindhorn Center for Geo-informatics (SCGI) Master Program Workshop เป็นการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร SCGI เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนในหลักสูตร และจัด Workshop บรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยภูมิสารสนเทศ โดยนักวิชาการจากต่างประเทศ
  13.00-14.40 & 15.00-16.30 ณ ห้อง Sapphire 111 ชั้น 1 แผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ ปี 2561-2580 Space Economy and Thailand 4.0 1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจอวกาศที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ (space faring and space emerging country)
  2. กลไกในการส่งเสริม Space Economy
  3. บทบาทของภาครัฐในการเป็นสะพานเพื่อเชื่อมต่อกับต่างประเทศในความต้องการของภาคเอกชนและผู้ประกอบอุตสาหกรรมอวกาศ
  4.Space Economy กับการสร้างความยั่งยืน
  5. การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจอวกาศ
  ผู้บรรยายจากหน่วยงานอวกาศของต่างประเทศ เช่น
 • สิงคโปร์
 • ออสเตรเลีย
 • สาธารณรัฐเช็ก
 • ไต้หวัน
 • The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
 • ภาคเอกชน
 • 1. หน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องด้านกิจการอวกาศ
  2. ภาคเอกชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอวกาศ
  3. นักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านเศรษฐกิจอวกาศ

  Pillars : Aerospace Industry Forum

  09.00-10.30 & 10.45-12.00 & 13.00-14.40 & 15.00-16.30 ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2 การประกวดธุรกิจนวัตกรรมด้าน UAV Application (UAV Startup) โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV StarUp 2019 จัดการแข่งขันออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่
  1. UAV สำหรับความมั่นคงและกิจการพลเรือน (Dual use tech) : เพื่อพัฒนา UAV สำหรับการใช้งานในพื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร (tactical UAV) และนำไปประยุกต์ใช้งานด้านพลเรือนได้
  2. UAV ด้านบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster) : เพื่อการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน UAV
 • ด้านการจัดการค้นหาและให้ความช่วยเหลือ
 • ด้านงานติดตาม ตรวจสอบ และแจ้งเตือน
 • ด้านการสำรวจ ประเมินผลความเสียหายและการฟื้นฟู
 • รอบที่ 4 รอบการประกวดผลงานต้นแบบ (Final Pitching) ภายในงาน Thailand Space Week 2019 ระยะเวลา : Pitching 7 นาที, กรรมการถามตอบ 10 นาที คัดเลือกผู้ชนะการประกวดรวม 6 รางวัล ดังนี้
 • ด้าน UAV สำหรับความมั่นคงและกิจการพลเรือน (Dual use tech) 3 รางวัล ประกอบการรางวัลที่ 1 2 และ 3
 • ด้าน UAV ด้านบรรเทาภัยพิบัติ (Disaster) 3 รางวัล ประกอบการรางวัลที่ 1 2 และ 3 โดยรางวัลที่ 1 รับเงินรางวัล 120,000 บาท รางวัลที่ 2 รับเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลที่ 3 รับเงินรางวัล 30,000 บาท
 • คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 8 ท่าน ดังนี้
  1. พลอากาศเอก สมนึก สวัสดิ์ถึก
  2. นายวิเชียร สุขสร้อย
  3. ดร. เชาวลิต ศิลปทอง
  4. พันเอก ชัชพงษ์ พันธุ์พยัคฆ์
  5. นายพรเทพ นวกิจกนก
  6. ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล
  7. ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์
  8. นายรัฐวัชร์ วสุหิรัณยฤทธิ์
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
  09.00-10.30 & 10.45-12.00 & 13.00-14.40 & 15.00-16.30 ณ ห้อง Sapphire 202 ชั้น 2 การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 Geo-informatics Media Contest ขุมทรัพย์ชุมชน การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 เพื่อให้กลุ่มเยาวชนระดับมัธยมศึกษา จัดทำและเผยแพร่สื่อโดยใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน คณะกรรมการตัดสิน จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
  1. คุณสิทธิพร หิรัญกุล
  2. คุณปราณปริยา วงค์ษา
  3. คุณธานี คามเขต
  หมายเหตุ : กรรมการ 2 ท่านอยู่ระหว่างการประสาน
  ครู /นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย / จนท. ศูนย์ภูมิภาคฯ (จำนวน 100-150 คน)
  Aug 29 (THU)

  Pillars : MULTI GNSS ASIA

  09.00-10.30 ณ ห้อง Sapphire 101-103 ชั้น 1 Latest Trends in Multi GNSS Research and Development Session การนำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมต้นแบบ การนำเสนอเทคโนโลยี และนวัตกรรมต้นแบบ เช่น
 • GNSS RTK ราคาถูก และพกพาง่าย
 • GNSS data บนโทรศัพท์มือถือ
 • การแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนของสัญญาณ GNSS โดยวิธี Multi-Path
 • GNSS Time Comparisons
 • การพัฒนาและลดต้นทุนการใช้ GNSS ในอุตสาหกรรม
 • Cabinet Office Japan, Japanese University และผู้แทนนานาชาติจากบริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชนผู้ประกอบการภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี GNSS ประมาณ 300 คน
  09.00-10.30 & 10.45-12.00 ณ ห้อง Sapphire 104 ชั้น 1 GNSS ASEAN Round Table เสวนาการใช้งานระบบนำทางด้วย QZSS จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับภาคเอกชน-ภาคการศึกษา-ภาครัฐ โดยตัวแทนของประเทศไทย-ญี่ปุ่น Cabinet Office Japan
 • Prof. Shibazaki
 • Prof. Chalermchon
 • Thai , Cambodia Lao PDR, Myanmar Brunei, Indonesia, Singapore Philippines Representative
 • เยาวชน และผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ ประมาณ 30 คน
  10.45-12.00 ณ ห้อง Sapphire 101-103 ชั้น 1 Young Researcher Presentations

  Pillars : Geo-Infotech

  09.00-10.30 & 10.45-12.00 ณ ห้อง Sapphire 106-107 ชั้น 1 นำเสนอบทความ(Paper Session) นำเสนอบทความ แบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ
 • Geo-Informatics for Natural Resources and Management
 • Geo-Informatics for Disaster and Risk Management
 • Web Base Service/ Web Basic GIS/ SDI/Map Service
 • Innovative Applications
 • New Generation Sensors and Applications (Hyperspectral Sensing, UAV, LiDAR)
 • Data Processing (DEM, 3D Generation, Change Detection,Automatic Feature Extraction, Automatic Classification)
 • GNSS and Location Based Service
 • ผู้นำเสนอบทความจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
  13.00-14.40 & 15.00-16.30 ณ ห้อง Sapphire 107 ชั้น 1 สัมมนา : การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก(Space and Climate Change) เสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น บรรยาย เสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิทยากรจากต่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ จากหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาคประชาสังคม ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคประชาสังคม
  13.00-14.40 & 15.00-16.30 ณ ห้อง Sapphire 104 ชั้น 1 การประชุมสามัญสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกล และสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย

  Pillars : Aerospace Industry Forum

  09.00-10.30 ณ ห้อง Sapphire 105 ชั้น 1 CEO Aviation Forum 1. Grand opening "Aerospace Training Center" with Senior Aerospace
  2. SME booster campaign
  3. Aerospace standard role model - promote GALAXI testing accredited 3 standards "1st one in ASEAN"
  1. Presentation "Workforce demand in Aerospace manufacturer in Thailand"
  2. Matching oppotinities of Thai SME in Aeroapace by Kh.Piya + Thai subcon
  3. Presentation of GALAXI and Aerospace standard approach
  10.45-12.00 ณ ห้อง Sapphire 105 ชั้น 1 Small SAT Forum
  13.00-14.40 & 15.00-16.30 ณ ห้อง Sapphire 105 ชั้น 1 Dual Used Forum
  13.00-14.40 & 15.00-16.30 ณ ห้อง Sapphire 111 ชั้น 1 สัมมนา "Thailand Aerospace Research and Development" Keynotes speakers and panel discussion (airspace R&D in Thailand) "Aerospace and Civil Aviation research and development in Thailand"
 • Kasetsart University – 15 mins + 5 mins Q&A
 • Chulalongkorn – 15 mins + 5 mins Q&A
 • AeroThai – 15 mins + 5 mins Q&A
 • AOT – 15 mins + 5 mins Q&A
 • CAAT – 15 mins + 5 mins Q&A
 • SOAR – GISTDA – 15 mins + 5 mins Q&A
 • Panel discussion 30 mins
 • Representative from
 • Kasetsart University
 • Chulalongkorn
 • AeroThai
 • AOT
 • CAAT
 • GISTDA (SOAR)
 • Pillars : Space Youth Forum

  09.00-10.30 & 10.45-12.00 ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2 สัมมนา "Spaceth.co Ignition Sequence Start" Spaceth.co กิจกรรมเสวนา ระหว่างทีม Spaceth.co กับแฟนเพจ 1.นายณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน (เติ้ล)
  2.นายกรทอง วิริยะเศวตกุล (กร)
  3.ณฐกร (มิกซ์)
  4.นิศาชล คำลือ (กิ๊ก)
  5.คม วงษ์สวัสดิ์ (คม)
  6.วริศา ใจดี (ไอซี)
  200-300 คน
  09.00-10.30 & 10.45-12.00 & 13.00-14.40 & 15.00-16.30 ณ ห้อง Sapphire 202 ชั้น 2 การประกวดภาพวาดระดับเยาวชน (APRSAF-26 Poster Contest) See you in Space กิจกรรมวาดภาพ ในรอบวาดสด เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยที่จะเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-26 และส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดจินตนาการด้านอวกาศ ออกแบบดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต เติมแต่งความคิดให้กว้างไกล บนหลักการของพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนกิจกรรมการประกวดวาดภาพสร้างแรงบันดาลใจ ในงาน “Thailand Space Week 2019 กรรมการตัดสิน 3 ท่าน 80-100 คน
  13.00-14.40 & 15.00-16.30 ณ ห้อง Sapphire 201 ชั้น 2 การแข่งขันเปิดรับไอเดียข้อเสนองานวิจัยการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง Space Experiment กิจกรรมนำเสนอไอเดียงานวิจัยการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงรอบสุดท้าย/ประกาศผล ณัฐดนัย ธรรมสิทธิ์ 50-100 คน
  13.00-14.40 & 15.00-16.30 ณ ห้อง Sapphire 106 ชั้น 1 สัมมนา : สมาคมเยาวชนด้านอวกาศแห่งประเทศไทย

  Booth Information  BOOTH NAME
  B1 Space Zab
  B15 Longdo Map

  IMPACT Forum Muang Thong Thani

  For More Information : http://www.impact.co.th/index.php/facilities/direction/

  Copyright © 2019 Thailand Space Week, All rights reserved