Read More >>

ขั้นตอนการส่งบทความ

1. ผู้นำเสนอบทความส่งบทคัดย่อ โดยแจ้งชื่อพร้อมแนบบทคัดย่อแล้วส่งมาได้ที่ geoinfotech@gistda.or.th
2. เมื่อทำการส่ง Abstract / Full paper เรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลล์ตอบกลับจากเจ้าหน้าที่
3. หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่คุณชลธิชา จิตรไพบูลย์ โทร 033-048-091 ต่อ 101


หัวข้อการนำเสนอบทความ


ผู้นำเสนอบทความ ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 หากท่านไม่ชำระเงินตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์การตีพิมพ์และการนำเสนอบทความ
- นิสิต/นักศึกษา 700 บาท
- บุคคลทั่วไป 2,000 บาท

โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ่าวอุดม เลขที่บัญชี 247-0-44326-1

รางวัลผู้นำเสนอบทความดีเด่น (อายุไม่เกิน 35 ปี) จำนวน 1 รางวัล ซึ่งจะได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ
บทความประเภท Peer review* รับสิทธิ์ตีพิมพ์ ในวารสารฉบับพิเศษ (Digital File) ของสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (Journal of RESGAT)
*Peer review หมายถึง กระบวนการของวารสารวิชาการ (Academic Journals) ที่เมื่อได้รับต้นฉบับบทความแล้ว บรรณาธิการหรือคณะบรรณาธิการจะพิจารณาตรวจบทความว่าสมควรรับหรือไม่รับไว้ในทันทีก็ได้ หรือให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นผู้รู้ในสาขาวิชานั้น ๆ หรือการทบทวนโดยผู้รู้เสมอกัน (peer-review) ซึ่งเป็นบุคคลผู้รู้ภายนอกที่บรรณาธิการเป็นผู้เลือก เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ อ่านบทความ และตัดสินว่า บทความดังกล่าว เป็นที่ยอมรับ (Accepted) หรือปฎิเสธ (Rejected) หรือให้กลับไปปรับปรุงแก้ไข (Revised) จำนวนผู้ตรวจแก้ หรือ “กรรมการ” ผู้ตรวจแก้จะไม่ตายตัว โดยทั่วไปมีจำนวน 3 คน แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 2 คน บรรณาธิการอาศัยความเห็นของคณะผู้ตรวจแก้เป็นเครื่องตัดสินว่าบทความที่บุคคลผู้นั้นเสนอมาสมควรได้รับการรับรองให้ลงพิมพ์ในวารสารนั้นได้หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของบทความ และรับประกันว่า ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่นั้น เป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Referees) เพื่อทำให้วารสารวิชาการได้รับความเชื่อถือในสาขาวิชานั้นๆ

ผู้ดูแลกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ
ชลธิชา จิตรไพบูลย์
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ ชลธิชา จิตรไพบูลย์ โทร 033-048-091 ต่อ 101
อีเมล : geoinfotech@gistda.or.th
Copyright © 2019 Thailand Space Week, All rights reserved